ក្រុង​មួយ​របស់​ឥណ្ឌា​មាន​គំរោង​លុបបំបាត់​អ្នកសុំទាន ហើយ​ផ្តល់​ប្រាក់រង្វាន់​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ណា​ដែល​រាយការណ៍​ពី​អ្នកសុំទាន​ – CEN