​មក​ស្គាល់​មុខមាត់​កូនៗ​របស់ ពាក់​មី នាយ​គ្រឿន និង​នាយ​ក្រាន់​ – CEN