​តុក្កតា​ដុះ​សក់​កាន់តែ​វែង​ទៅៗ ទោះ​បី​ត្រូវ​បាន​យកទៅដាក់​ក្នុង​អារាម​នៅ​ជប៉ុន​ក្តី​ – CEN