ខ្មែរ​នឹង​គាំទ្រ​ផលិតផល​ខ្មែរ​កាន់តែ​ច្រើន នៅពេល​ផលិតករ​អាច​ពង្រឹង​គុណភាព ជាមួយ​តម្លៃ​សមរម្យ​ – CEN