​ស្នើ​ប្រធាន​មន្ទីរ​ពាណិជ្ជកម្ម​ថ្មី​ខេត្ត​ព្រៃវែង ពង្រឹង​កិច្ចសហការ​បម្រើប្រជាជន ឆ្លើយតប​នឹង​អភិបាលកិច្ច​ល្អ​ – CEN