ជើងហោះហើរ ៤៨ ត្រូវលុបចោល ដោយសារភ្នំភ្លើង Mount Agung នៅកោះបាលីផ្ទះឡើងជាថ្មី – CEN