អាគារ​អប់រំ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស​នៃ​អង្គការ​SEAPC-C ដែល​គម្រោង​ផ្តល់ជូន​តាម​វិទ្យាល័យ​កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៥ សង់​រួច​១​កន្លែង​ – CEN