ឆ្កែ​មួយ​ក្បាល​នេះ​ព្រុស​មិន​ឈប់​សោះ​ពេញ​មួយ​យប់ ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ទើប​ម្ចាស់​វា​ដឹង​មូលហេតុ និង​សោកស្តាយ​យ៉ាងខ្លាំង​ – CEN