ដាក់​ចំណី​ឲ្យ​ត្រី​ឆ្លាម​ស៊ី នារី​ម្នាក់​ប៊ិះ​ត្រូវ​ត្រី​ត្របាក់​ទាំង​រស់​ (មានវីដេអូ) – CEN