ម្តាយ មាន​សតិ​មិន​ប្រក្រតី បាន​វាយ​សម្លាប់​កូនបង្កើត​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​បន្ទប់ទឹក​ – CEN