ចំណី​ដែល​យើង​មើល​រំលង ប៉ុន្តែ​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​រកឃើញថា​វា​ជា “​កំពូល​អាហារ​” ព្រោះ​វា​ជួយ​ទប់ស្កាត់​ជំងឺមហារីក​បាន​ – CEN