នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​អង់គ្លេស​ព្រមាន​ពី​លទ្ធភាព​ដែល​សភា​អង់គ្លេស​បដិសេធ​កិច្ចព្រមព្រៀង Brexit – CEN