ស្នើ​មន្ត្រី​ពង្រឹងសមត្ថភាព និង​កិច្ចសហការ​គ្នា ដើម្បី​លើកស្ទួយ​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ សំដៅ​ចូលរួម​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រទេសជាតិ​ – CEN