ក្រុម​កម្មករ​សំណង់​ប្រមាណ​៧០​នាក់​នៅ​ក្រុង​បាវិត​ស្វែងរក​ការ​អន្ត​រគ​មន៍​ពី​អាជ្ញាធរ​រឿង​មេ​ការមិន​បើកប្រាក់​ពលកម្ម​ជិត​៤​ខែ ​ស្មើ​និង​ទឹកប្រាក់ ចំនួន ៣.១៩៣៩​ដុល្លារ​ – CEN