​តើ​នឹង​មាន​អ្វី​កើតឡើង ប្រសិន​យើង​មិន​បាន​ងូតទឹក ២ ឬ​៣​ថ្ងៃ​? – CEN