ប្រទេស​ចិន​និយាយថា ពួក​គេបាន​ត្រៀម​បម្រុងជាស្រេ​ច​សម្រាប់​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​អាមេរិក​ – CEN