កូរ៉េ​បន្ត​ជួយ​វិស័យ​សុខាភិបាល​ដោយ​បាន​នឹង​អនុម័ត​លើ​គម្រោង​ជា​ច្រើន​ដែល​ស្នើ​សុំ​ដោយ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា​ – CEN