​ថៃ​ត​ភ្ជាប់​ខ្សែ​ទូរស័ព្ទ​ចូលទៅក្នុង​ល្អាង​ភ្នំ​ហើយ ដើម្បីឱ្យ​ក្មេងៗ​រងគ្រោះ​ទាំង​១៣​នាក់​កំពុង​បន្ត​ជាប់គាំង​ក្នុងនោះ បាន​សន្ទនា​គ្នា​ជាមួយ​គ្រួសារ​ – CEN