ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ​ទៅ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន នឹង​មាន​វិធានការ ចំពោះ​ម្ចាស់​គណនី​គេហទំព័រ ដែល​មិន​គោរព​ក្រមសីលធម៌ សារព័ត៌មាន​ – CEN