ដើម្បី​បង្កើត​ភាពងាយស្រួល ដល់​កម្មករ អាច​ជិះ​រថយន្តក្រុង ដោយ​មិន​គិតថ្លៃ​ – CEN