ទោះ​សម្លាប់ «​ជ្រូក​មាន​ជំងឺ​» កប់​ទាំង​រស់​ជា​ជម្រើស​តែមួយគត់ តែ​មនុស្ស​ជាច្រើន​ចាត់ទុកជា​សកម្មភាព​ដ៏​ព្រៃផ្សៃ (​វីដេអូ​) – CEN