​រុស្ស៊ី បាន​ចូល​វគ្គ ១/៤ World Cup, MC ម្នាក់​រក្សា​សម្តី​ស្លៀក​រ៉ូប​ទៅធ្វើការ​ – CEN