ប្រាប់​ឲ្យ​មន្ត្រីក្រោមឱវា​ទត្រៀម​និង​ឃ្លាំមើល​បន្ថែម​លើ​សកម្មភាព​របស់​ក្រុម​សកម្មជន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ដែល​គ្រោង​និង​នាំគ្នា​ធ្វើ​បដិវត្ត​ពណ៌​ប្រឆាំង​និង​រាជរដ្ឋាភិបាល – CEN