អនុស្សារណៈ​យោគយល់​គ្នា​ចំនួន​៣ បាន​ចុះហត្ថលេខា​ក្នុង​ទស្សនកិច្ច អនុរដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ក្រសួង​អេកូឡូស៊ី និង​បរិស្ថាន​ចិន​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN