​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម សន្យា​បន្ត​គាំទ្រ​វិនិយោគិន​ជប៉ុន ដែល​មាន​បំណង​ធ្វើ​ធុរកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN