​បាតុភូត​ធម្មជាតិ​ពីរ នឹង​ធ្វើឱ្យ​ភ្ញៀង​ធ្លាក់​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​ស្ទើរ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែកក្កដា​ – CEN