​ត្រៀម អន្តរាគមន៍​និង​ផ្តល់​សេវា​សុខភាព​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រសិនបើ​មាន​គ្រោះមហន្តរាយ​ទឹកជំនន់​ក្នុង​រដូវភ្លៀង​ – CEN