វិទ្យាស្ថាន​បារាំង​លើកកម្ពស់​ការសិក្សា​ភាសា​បារាំង ដល់​ក្មេងៗ​អាយុ​៣​ឆ្នាំ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN