អាចមាន​ច្រក​សម្ងាត់​កំពុង​ត្រូវបាន​រុករក​បន្ទាប់ពី​ក្រុមបាល់ទាត់​ក្មេង​ជំទង់​ដែលជា​ប់​ក្នុង​ល្អាង​ប្រាប់ថា ពួកគេ​មាន​ឮសូរ​សំឡេង​សត្វ​និង​មនុស្ស​ – CEN