ឥណ្ឌូណេស៊ីៈ​ផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​នៅ​Java ខាងកើត​ស្ដ្រី​វ័យ​៤០​ឆ្នាំ​ម្នា​ក់បាន​ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួ​ន​ – CEN