ព្រោះតែ​បារម្ភ​នឹង​ទឹកជំនន់​បន្ត​ធ្ងន់ធ្ងរ ក្រៅពី​ជម្រើស​ជម្លៀស​៤ ក្រុម​អ្នក​មុជទឹក​​គិត​​ប្រថុយ​នឹង «​ផ្លូវ​មួយ​នេះ​» ខណៈ​កំពុង​ហ្វឹកហ្វឺន​ក្មេង​ទាំង​១៣ – CEN