​ក្រសួង​ពីរ ពន្លឿន​ការចុះពិនិត្យ​វាស់វែង ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដីធ្លី ជូន​ពលរដ្ឋ​នៅ​ឃុំ​ចំនួន​៣ ក្នុង​ស្រុក​គិរីសាគរ​ – CEN