​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលបាន​ប្រាក់​បញ្ញើ​ ២,៣ ​ពាន់​លាន​ដុល្លារ និង​ផ្ដល់​ឥណទាន​ចំនួន ៤,៨​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN