ស្ថានីយ​វិទ្យុ និង​ទូរទស្សន៍ ចំនួន ៨ ប្រកាស​ជួល និង​លក់​ម៉ោង​ឱ្យ​គណបក្សនយោបាយ​ក្នុងអំឡុងពេល​ឃោសនាបោះឆ្នោត​ – CEN