ចិន​ប្រតិកម្ម​ដល់​ការដក​ពន្ធគយ​២៥​ភាគរយ​លើ​ទំនិញ​ ចិន​ដឹកជញ្ជូន​មក​លក់​ក្នុង​អាមេរិក​ – CEN