ភាគី​ថៃ​និង​កម្ពុជា ឯកភាពគ្នា សេចក្តីព្រាង​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ដឹកជញ្ជូន​តាម​ផ្លូវ​ដែក​ – CEN