ដល់ក​! ចោរ​ស្រីនេះ​រត់​គេចប៉ូលីស ទៅ​ពួន​សម្ងំ​ក្នុង​ពិ​ដាន​ហាង មានអី ​ធ្លាក់​ឡើង​ទល់ផ្អក​ហ្មង (​វីដេអូ) – CEN