ប្រុសៗ បើ​ជួប​ស្ត្រី​ម្នាក់​នេះ​លើកដំបូង ដឹង​តែ​ពួកគេ​រត់​ហើយ ដោយ​ហេតុផល​មួយ​នេះ​ – CEN