កូនស្រី​បង្កើតកូន​តាមផ្លូវ នាង​ជា​ម្តាយ​បោះ​ចៅ​ចោល​លើ​ចិញ្ចើមថ្នល់​ដោយ​គ្មានក្តី​អាសូរ​បន្តិច​សោះ​ – CEN