ដែកខួង​ជាង១០០កំពុង «​បុក​ទម្លុះ​» ភ្នំ ​ខ្លះ​​ចូលដល់​ជម្រៅជាង ៤០០ ម៉ែត្រ​ហើយ​ ដោយ​ទំនង​​«ទៅដល់»​ក្មេង​ទាំង១៣ ក្នុងរង្វង់១ ឬ ២ថ្ងៃ – CEN