ក្រៅពី​ពាណិជ្ជកម្ម​អាមេរិក​-​វៀតណាម មាន​ជជែក​ពី​រឿង​អ្វី​ទៀត​? – CEN