ធ្លាក់​កម្មករសំណង់​ម្នាក់​ពីលើ​អគារ​ខុន​ដូ​យូ​ខេ​ខុន​ជាន់​ទី​២១ របស់​ក្រុមហ៊ុន​៩៩៩ បណ្ដាលឱ្យ​ស្លាប់​ – CEN