អគ្គិ​ភ័យ​ឆាប​ឆេះ​រោង​ចក្រ​ផលិត​ម្ជុល ក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋ​កិច្ច​ពិសេស​ភ្នំពេញ – CEN