ចិន​បញ្ជា​ឱ្យ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​រដ្ឋ​បន្ថយ​សំឡេង​ចំពោះ​លោក Trump – CEN