ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ងឿងឆ្ងល់ៈ​ជនរងគ្រោះ​ពេល​យក​ចេញពី​ល្អាង​ភ្នំ​ដែល​ជាប់គាំង​ពុំ​ឃើញ​មាន​ចលនា តែ​ពុំ​ឃើញ​សមត្ថកិច្ច​បកស្រាយ​អ្វី​ឡើយ​ – CEN