​ភ្លើង​ឆក់​ក្មេង​ម្នាក់​ស្លាប់ ពេល​យក​ដែកគោល​ដោត​ក្នុង​ព្រឺ​ភ្លើង​ – CEN