ព្រឹត្តិ​បត្រ​ព័ត៌​មាន និង​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹក​ជំនន់ សម្រាប់​ថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ ​២០១៨ – CEN