​លោក Elon Musk នាំយក «Mini-sub» ទៅកាន់​រូង Tham Luang បង្ការ​ប្រសិនបើ​មាន​តម្រូវ​ការចាំបាច់ (​វីដេអូ​) – CEN