រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​៖ គោលនយោបាយ​ដំឡូង​មី នឹង​ប្រែក្លាយ​កម្ពុជា ទៅ​ជា​ទីតាំង​ឧស្សាហកម្ម​កែច្នៃ និង​ផ្គត់ផ្គង់​ដំឡូង​មី សម្រាប់​ទីផ្សារ​ពិភពលោក​ – CEN