បេសកកម្ម«ជម្លៀស»៣ថ្ងៃ ចាប់ផ្តើម​​បន្ត​នាំយក​ទាំង​គ្រូ​និង​សិស្ស​​៥​នាក់​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ត្រឹម​​ថ្ងៃ​នេះ​ហើយ – CEN